Przejdź do treści

STATUT STOWARZYSZENIA

Przejście – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Przejście– Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu pomoc osobom dotkniętym skutkami przestępstw, w szczególności przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz propagowanie i rozwijanie postaw, inicjatyw i działań mających na celu poprawę pozycji tych osób, a także propagowanie i promocje wszelkich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współpracy z Kościołem Katolickim i jednocześnie w duchu ekumenizmu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zabawa w Gminie Radłów, Powiat Tarnów.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003r. poz. 873, 874 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności przez:

 1. budowę i wspieranie tworzenia ośrodków wsparcia dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw skutkiem których jest śmierć człowieka, naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem budowy ośrodków pomagających w wychodzeniu z traumy.
 2. upamiętnianie ofiar przestępstw 
 3. działania zmierzające do zmian legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających do:
  – poprawy bezpieczeństwa obywateli,
  – poprawy sytuacji osób dotkniętych skutkami przestępstw.
 4. doradztwo i pomoc prawną dla ofiar przestępstw
 5. organizację pomocy psychologicznej
 6. organizację opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla tych osób
 7. organizację pomocy finansowej – w szczególnie uzasadnionych przypadkach
 8. prowadzenie mediacji między ofiarą i sprawcą oraz konferencji sprawiedliwości naprawczej
 9. uczestniczenie w postępowaniach karnych na podstawie art. 90 kpk — w uzasadnionych interesem pokrzywdzonego przypadkach
 10. wytaczanie na rzecz poszkodowanych ofiar przestępstw powództw w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym oraz wstępowanie do tych postępowań – w przypadkach przewidzianych w art. 61 kpc
 11. przedstawianie sądowi, w postępowaniu o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, istotnego dla sprawy poglądu,
 12. współpracę z jednostkami administracji państwowej, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi i osobami indywidualnymi w celu:
  – poprawy bezpieczeństwa obywateli
  – poprawy sytuacji osób dotkniętych skutkami przestępstw
  – promowania bezpiecznych zachowań
 13. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz wydawanie publikacji informacyjno – promocyjnych.
 14. współpracę z mediami w celu promowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i pozycji ofiar przestępstw
 15. edukację dzieci i młodzieży zmierzającą do poprawy ich bezpieczeństwa i wzrostu świadomości prawnej
 16. poszukiwanie osób i instytucji mogących udzielić pomocy finansowej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 17. współpracę i wzajemną pomoc ofiar przestępstw i członków Stowarzyszenia,
 18. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 19. prowadzenie działalności integrującej środowisko ofiar przestępstw poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

 

§ 8

Stowarzyszenie zmierzając do realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

§ 10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków Zwyczajnych
  2. Członków Honorowych
  3. Członków Wspierających
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
  – jest ofiarą przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub został dotknięty jego skutkami, lub
  – zamierza działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa  i pomocy ofiarom przestępstw;

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 

§ 11

Członkostwo stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 12

I. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o szerokie propagowanie działań Stowarzyszenia oraz czynnie realizować jego cele,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 5. regularnie opłacać składki;

II. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. ma prawo wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. ma prawo korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 4. ma prawo posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
 5. ma prawo korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 6. ma prawo korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 7. ma prawo korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje oraz jej pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka wspierającego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę,
 2. w takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie,
 3. formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,
 4. członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionym w  § 12 ust. 2 pkt. 2-7.

 

§ 15

I. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia

 1. następuje przez rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. następuje przez wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na skutek pisemnego umotywowanego wniosku 4 członków Stowarzyszenia za:
  a) działalność na szkodę Stowarzyszenia,
  b) działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy pełne okresy składkowe,
  d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 3. następuje w razie śmierci członka.

II. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia oznacza odwołanie z dniem skreślenia z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.

III. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z przyczyn wymienionych w punkcie I. zainteresowany zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym wysłanym na adres podany w deklaracji członkowskiej w terminie 3 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu.

 

§ 16

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i skreślenia z funkcji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, o ile termin ten został ogłoszony, lub 21 dni od dnia podjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa przez Zarząd, o ile termin Walnego Zgromadzenia nie został ustalony. Odwołanie rozpatrywane jest przez Walne Zgromadzenie na pierwszym możliwym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie skreślenia z listy członków jest ostateczna.
 2. Terminy 7 i 21 dniowy uznaje się za zachowane, jeżeli treść odwołania wraz z uzasadnieniem wpłynie na ręce Zarządu nie później niż na 7 i 21 dni przed najbliższym Walnym Zgromadzeniem, na którym odwołanie mogło być rozpatrzone z zachowaniem terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie
 3. Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez Walne Zgromadzenie oznacza przywrócenie w poczet członków Stowarzyszenia

 

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a). Walne Zgromadzenie Członków,
  b). Zarząd,
  c). Komisja Rewizyjna,
  d). Sąd Koleżeński.
 2. We władzach Stowarzyszenia wymienionych w punkcie 1), podpunktach b), c) i d) zasiadać mogą wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat i kończy się nie później niż ostatniego dnia marca w roku następującym po upływie kadencji.
 2. Władze, których kadencja upływa, mają obowiązek przedstawienia, oprócz sprawozdań rocznych, sprawozdanie za okres obowiązywania kadencji w tym wynikających z ich doświadczeń kierunków działań na lata następne.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy oraz na pisemny uzasadniony wniosek złożony na ręce Zarządu co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. „O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycjach porządku obrad powiadamia się wszystkich członków  telefonicznie lub mailowo co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Członków. ”
 3. a) Dla ważności obrad Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest w I terminie obecność co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
  b) W przypadku braku quorum określonego w §20 ust. 3a, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. Drugi termin odbywa się godzinę po pierwszym terminie.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, oraz – z głosem wyłącznie doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) uchwalanie, na wniosek Zarządu, rocznego programu działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie zmian statutu,
  g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
  l) ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej ilości ¾ głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych w pierwszym lub drugim terminie.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 21

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i jednego do trzech członków,
  2a) Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu bądź na podstawie    uchwały Zarządu – Członek Zarządu
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu,
 5. do kompetencji Zarządu należy:
  a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego rzecz i w jego imieniu,
  c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  d) zapewnienie bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w §7 pkt 8,
  f) do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
 6. Zarząd zbiera się na posiedzeniach zwołanych, co najmniej raz na kwartał lub w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku przez jednego z Członków Zarządu.
 7. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd zbiera się na posiedzeniu w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną.

  

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków,
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborze
 4. do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
  obowiązek nadzoru nad organami, oddziałami oraz biurami regionalnymi i punktami informacyjnymi Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów
 5. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami  Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
  c) z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia a zwrot kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji nie może być wyższy niż określony w artykule 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

§ 23

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu,
 2. do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia,
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc,
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków,
 5. stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia, w trybie jak w § 16
 6. orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 17 pkt. 1 podpunkt b), c), d), w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Zmiany muszą zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie

 

§ 25

 1. majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, oraz innych wpływów.
 2. funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd,
 3. do składania oświadczeń woli o charakterze rozporządzającym i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do kwoty 10000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub inny członek Zarządu działający na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa, powyżej kwoty 10000,00 zł upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu lub Wiceprezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu lub Skarbnik łącznie z jednym z Członków Zarządu

 

§ 26

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

 

§ 27

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003r. poz. 873, 874 z późn. zm).
Skip to content