Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama

Przepis, który umożliwia dochodzenie zadośćuczynienia dla bliskich ofiar wypadków został wprowadzony do polskiego porządku prawnego z dniem 3 sierpnia 2008 roku, czyli może mieć zastosowanie w sytuacjach gdy   śmierć bliskiej osoby nastąpiła po tej dacie.Kilka lat temu jednak pojawiła się możliwość aby zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze śmiercią bliskiej osoby mogły otrzymywać także osoby uprawnione których bliscy zginęli przed 3.08.2008 roku.

 

Sąd Najwyższy bowiem w Uchwale z dnia 22 października 2010 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 76/10 stwierdził, że więź rodzinna jest dobrem osobistym, a za jej zerwanie wskutek śmierci osoby bliskiej wywołanej przestępstwem, członkom rodziny należy się zadośćuczynienie pieniężne.

Powyższa uchwała została podjęta w oparciu o stan faktyczny, w którym poszkodowany dochodził zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń, odpowiadającego jako ubezpieczyciel OC posiadacza pojazdu.

Uchwała ta ma istotne znaczenie dla dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią osób najbliższych w wyniku zdarzeń mających miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 roku, kiedy to wprowadzony został właśnie przepis art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego przewidujący zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

W przypadku zdarzeń mających miejsce przed tą datą bliscy osoby zmarłej nie mogli wcześniej dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę.

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że więź rodzinna stanowi dobro osobiste i w przypadku jej zerwania na skutek śmierci osoby bliskiej, członkom rodziny przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych, to jest na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24  k.c. .

W zasadzie zadośćuczynienie przyznawane na podstawie art 448 k.c. w zw. z art 24 k.c. nie różni się od tego przyznanego na podstawie art 446 § 4 k.c.

Upraszczając -  inna jest podstawa prawna dochodzonych roszczeń, natomiast efekt jest ten sam.

Na marginesie wskazuje, że oprócz zadośćuczynienia, osobie poszkodowanej należne jest stosowne odszkodowanie na podstawie art 446 § 3 k.c., a w określonych przypadkach renta cywilnoprawna z art 446 § k.c.  ( nie należy mylić z rentą z ZUS-u).

Roszczenie o zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny przedawniają się zgodnie z przepisami o przedawnieniu roszczeń z czynów niedozwolonych. Śmierć osoby na skutek czynu niedozwolonego w przeważającej części przypadków będzie kwalifikowana jako przestępstwo, co oznacza, że roszczenie z takiej szkody ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa.

Datą graniczną jest jednak dzień 10.08.1997 toku

Reasumując, stowarzyszenie Przejście kontaktując się z współpracującymi z nim kancelariami prawnymi może pomóc w uzyskaniu zadośćuczynienia oraz ewentualnie innych świadczeń tym wszystkim bliskim ofiar wypadków lub innych zawinionych przez osobę trzecią zdarzeń, które miały miejsce przed 3.08.2008 roku, a którzy dotychczas albo nie występowali z takimi roszczeniami lub występowali, ale ich nie otrzymali. Każdą taką sprawę przekazujemy do bezpłatnej oceny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem „PRZEJŚCIE” które współpracuje z odpowiednimi firmami.

 

Informacje opracowano we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą MEDITOR.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 16 listopada 2015 13:03)