Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Banery
Reklama
Reklama
Reklama
Wizyty
mod_vvisit_counterDziś61
mod_vvisit_counterWszystkie730735

Online 8
Your IP: 54.144.16.135
,
Today: Cze 22, 2018

 

STATUT

FUNDACJI PRZEJŚCIE

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

  1. Fundacja pod nazwą „Przejście”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- Mirosława Banacha

- Zdzisława Gawina

- Zbigniewa Szostaka

- Jerzego Piotrowskiego

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Wachta w kancelarii notarialnej w Tarnowie, ul. Kołłątaja 1, w dniu 06.03.2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

  1. Fundacja jest apolityczna.

 

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

 

§ 3

 

Fundacja działa na podstawie:

1) przepisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97

- z późniejszymi zmianami)

2) przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

3) postanowień niniejszego Statutu Fundacji, zwanego dalej, w treści niniejszego

dokumentu „ Statutem ".

 

 

§ 4

 

 

Siedzibą fundacji jest miejscowość Zabawa, gmina Radłów, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

  

§ 5

 

1.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.     Fundacja współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami

i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

 

§ 6

 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 7

 

 

Celami Fundacji są:

1.     Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowy Centrum Leczenia Traumy, mającego na celu świadczenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym skutkami przestępstw, w szczególności przeciwko życiu i zdrowiu oraz ofiarom wypadków i ich rodzinom.

2.     Wspieranie funkcjonowania Centrum Leczenia Traumy oraz koordynowanie jego działalności.

3.     Propagowanie i promocja wszelkich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli i losów ofiar wypadków i przestępstw.

 

 

§ 8

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.     Podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych i terapeutycznych na rzecz osób po przeżyciu traumatycznym.

2.     Organizację opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla tych osób.

3.     Organizację pomocy finansowej - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4.     Doradztwo i pomoc prawną dla ofiar przestępstw i wypadków oraz ich rodzin.

5.     Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie

6.     Współpracę z jednostkami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi i osobami indywidualnymi w celu:

·       poprawy bezpieczeństwa obywateli

·       poprawy sytuacji osób dotkniętych skutkami przestępstw

·       promowania bezpiecznych zachowań

·       budowy i działalności Centrum Leczenia Traumy

 

7.     Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń związanych z celami statutowymi Fundacji.

8.     Wydawanie publikacji informacyjno – promocyjnych.

9.     Współpraca z mediami w celu promowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i pozycji ofiar przestępstw

  1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  2. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji
  3. Prowadzenie działalności integrującej środowisko ofiar przestępstw poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych

13.  Wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację.

14.  Doradztwo personalne, zawodowe i psychologiczne.

15.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

16.  Aktywizacja zawodowa i społeczna, integracja społeczna, wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans młodzieży oraz osób dorosłych na rynku pracy.

17.  Profilaktyka zdrowia psychicznego.

  1. Diagnoza oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych
  2. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  3. Rozwój Fundacji poprzez wypracowywanie profesjonalnych oraz innowacyjnych standardów działania.
  4. Opracowanie i przygotowanie dokumentacji  oraz prowadzenie budowy Centrum Leczenia Traumy.

 

 

 

§ 9

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 10

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.     darowizn, spadków, zapisów,

2.     dotacji i subwencji oraz grantów,

3.     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.     dochodów z majątku Fundacji.

5.     dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

 

§ 12

 

1.     Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.     W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.     W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

Władze Fundacji.

 

§ 13

 

1.     Władzami fundacji są:

a)     Rada Fundatorów,

b)     Zarząd Fundacji,

 

2.     Członkowie Rady Fundatorów i Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

 

 

 

Rada Fundatorów.

 

§ 14

 

 

1. Radę Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy wskazani w § 1 ust.1 pkt 1 niniejszego Statutu, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundatorów. 
2. Rada Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundatorów. 
3. Posiedzenie Rady Fundatorów może zwołać każdy z jej członków powiadamiając o tym pozostałych członków za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub listownie. 

4. Rada Fundatorów może powołać Radę Programową.

 

§15


4. Do kompetencji Rady Fundatorów należy: 
a) nadzór nad działalnością Fundacji, 
b) określanie kierunków działalności Fundacji, 
c) zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych, 
d) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń lub fundacji, 
e) udzielanie absolutorium Zarządowi, 
f) zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji, podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, w tym zmiany celu Fundacji, 
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji, 
h) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, w tym także sprawozdań przedkładanych właściwemu Ministrowi, 
i) nadzorowanie i dokonywanie oceny prac Zarządu Fundacji, 

j) powołanie Rady Programowej
j) tworzenie innych organów Fundacji według uznania Rady Fundatorów.

 

 

§16

 

1. Radę Fundatorów reprezentuje na zewnątrz i podejmuje czynności w jej imieniu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundatorów. 
2. Przewodniczący Rady Fundatorów w imieniu Fundacji podpisuje umowy, o których mowa w ust. 9 lit. f.) powyżej. 

 

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 17


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów lub Rady Programowej, 
3. Do kompetencji Zarządu należy: 
a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
b) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji, 
c) sporządzanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, 
d) sporządzanie wniosków do Rady Fundatorów, wraz z uzasadnieniem, dotyczących przystąpienia Fundacji do stowarzyszeń lub innych fundacji, 
e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji lub zatrudnionych na innych podstawach niż umowa o pracę, 
f) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundatorów i Rady Programowej. 

§ 18

 


1. Zarząd składa się od 1 do 5 członków. 
2. Członków Zarządu powołuje Rada Fundatorów, w tym Prezesa Fundacji. 
3. Członków Zarządu powołuje się na kadencję trwającą trzy lata. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje: 
a) z chwilą odwołania, 
b) rezygnacji z pełnionej funkcji
c) śmierci Członka Zarządu 
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundatorów w każdym czasie. 
6. W przypadku uchwalenia przez Radę Fundatorów Regulaminu Zarządu Zarząd działa na jego podstawie. 
7. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Prezes Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Fundacji kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące lub na wniosek każdego z członków Zarządu, a także przewodniczy posiedzeniom Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. Zawiadomienie Członków Zarządu nie jest wymagane, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu. 
8. Oprócz członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundatorów, Rady Programowej oraz inne zaproszone osoby. Członkowie Rady Fundatorów winni być powiadomieni o posiedzeniu Zarządu w terminie umożliwiającym im uczestnictwo w posiedzeniu. 


§ 19

1. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
2. O wysokości i sposobie przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu decyduje Rada Fundatorów w drodze uchwały. 

 

 

Sposób Reprezentacji

 

 


§ 20


1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 
2. Zarząd rozporządza majątkiem Fundacji. 
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundatorów roczny plan finansowy Fundacji na przyszły rok oraz roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku. 
4. Plan i sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundatorów. 
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 


 

Rada Programowa
 
§ 211. Rada Programowa współpracuje w charakterze doradczym z Radą Fundatorów przy określaniu kierunków Fundacji . 
2. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Fundacji. 
3. Rada Programowa współpracuje z Zarządem przy sporządzaniu rocznego planu finansowego, w szczególności w zakresie proponowania projektów do finansowania przez Fundację oraz sposobów podziału środków. 
4. Członkowie Rady Programowej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
5. Rada Programowa składa się z 1 do 7 członków powoływanych na okres trzech lat.

6. Członkowie Rady Programowej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów. 
7. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą: 
a) złożenia pisemnej rezygnacji, 
b) śmierci, 
c) odwołania przez Radę Fundatorów. 
8. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach. Przewodniczący , a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Programowej, kieruje pracami Rady Programowej oraz zwołuje je nie rzadziej niż raz na rok lub na wniosek każdego z członków Rady Fundatorów, Zarządu lub 1/3 składu Rady Programowej, a także przewodniczy zebraniu Rady Programowej. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Rady Programowej najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. Oprócz członków Rady Programowej w posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby. 
9. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Programowej. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Programowej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Programowej. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych. 
10. Członkom Rady Programowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Programowej. 

 

 


§ 22

 


Radę Programową reprezentuje na zewnątrz i podejmuje czynności w jej imieniu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Programowej. 

 

 

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 23

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 24

 

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją, stowarzyszeniem i innymi organizacjami dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 25

 

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.

3.     Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.

 

 

 

 

 

§ 26

 


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundatorów na cele charytatywne lub na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.